Varrógép, Varrógép javításvarróvilág
fb elna
VarróvilágVarróvilágVarróvilágVarróvilágVarróvilág
MENÜ
TERMÉK KATEGÓRIÁK

Elna és Janome varrógép szerviz.
Bővebben >

 

Telefon: +36 29 750977
E-mail: varrovilag@varrovilag.hu

 

Elna varrógépek szerviz és alkatrész háttérrel!

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 A Varróvilág kft
 Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjt és kezel
 Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja
 Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át
 Bárkinek felvilágosítást ad a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri

Az adatkezelő megnevezése
 Varróvilág Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 101.
 Cégjegyzékszáma: 01-09-948739
 A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
 Adószáma: 23008580-2-42
 E-mail: varrovilag@varrovilag.hu
 Telefon: 06-1/709-3568
 Honlap www.varrovilag.hu
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 -.2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  A http://www.varrovilag.hu látogatóihoz kapcsolódó adatkezelés
 A honlappal kapcsolatban a személyes adatok kezelője a Varróvilág Korlátolt Felelősségű Társaság.
 Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.
 Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
COOKIE kezelése
 Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Regisztráció, vásárlás
 A Varróvilág Kft.-nél szolgáltatás nyújtására, illetve termék vásárlásra direkt kapcsolatban vagy előzetes regisztráció után lehetséges.
 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, cégnév, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.
 Az adatok törlésének határideje: három év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.
Facebook
 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre a facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
 Az adatkezelés célja: a facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
 Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy címen tájékozódhat az érintett.
 Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a facebook.com weboldalon.
Ügyféllevelezés
 Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a weboldalak kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
 A Varróvilág Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
Egyéb adatkezelések
 A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő.
Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
 Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
 A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

Az Adatkezelő csak kivételes, a jogszabályokban foglalt esetekben adja át a felhasználó személyes adatait más állami szervek számára.
 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Deninet  által működtetett szervereken találhatók meg.
 Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
 legyen.
 Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 A Varróvilág Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 A tájékoztatás kéréshez való jog
 Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a tájékoztatást kérő által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
 A helyesbítéshez való jog
 Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).
 A Hatóság a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül, a kérelmezőt által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a kérelmezőt.
 A törléshez való jog
 Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.
 A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.
 Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmező által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a kérelmezőt.
  A zároláshoz való jog
 Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg a kérelmező által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
 Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben az, aki úgy gondolja, hogy az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban a kérelmező által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Hatóság ne törölje.
 Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.
 A tiltakozáshoz való jog
 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 Amennyiben az érintett a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz
 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
 Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik.
 A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
 Az Adatkezelőnek az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1)391-1400
 URL: http://naih.hu
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nyitóoldal | Szolgáltatások | Elérhetőség | Üzleti szabályzat | Egyedi ajánlatkérés | Adatkezelési tájékoztató
Varróvilág © Minden jog fenntartva. Honlapkészítés / Linkek